TK Strakonice, spolek

Oficiální stránky tenisového klubu ve Strakonicích

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
Share

Stanovy spolku

Článek I. Identifikace organizace

 1. Název právnické osoby zní: Tenis klub Strakonice, spolek
 2. Sídlo spolku: Máchova 178, Strakonice, PSČ 386 01

Článek II. Účel spolku

 1. Účelem spolku je provozování a podpora tenisu, případně jiných sportů a provozování sportovního areálu.

Článek III. Členství

 1. Členství ve spolku se váže jen na osobu člena.
 2. Členem spolku může být i právnická osoba. Právnickou osobu zastupuje jí určená fyzická osoba, jinak její statutární orgán. Požitky související s existencí členství právnické osoby (zejména možnost sportovat v areálu spolku) však smí po celou každou sezónu vykonávat vždy pouze jedna určená fyzická osoba.
 3. Práva a povinnosti člena nepřecházejí na právního nástupce.
 4. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku. Souhlas postačuje udělit i ústně či konkludentně. Členství ve spolku vzniká uhrazením členského příspěvku. Členství vzniká okamžikem, kdy spolek obdrží členský příspěvek.
 5. Členství zaniká dnem následujícím po konání valné hromady spolku v následujícím roce, nejpozději však 15. dubna následujícího roku. To neplatí v případě, že tentýž člen uhradí členský příspěvek i na další období.
 6. Členství zaniká i dnem vyloučení člena. V tomto případě nelze požadovat vrácení ani poměrné části uhrazeného členského příspěvku, nestanoví-li rozhodnutí příslušného orgánu spolku jinak.
 7. Členství zaniká i dnem vystoupení ze spolku. V tomto případě nemá člen nárok na vrácení ani poměrné části uhrazeného členského příspěvku.
 8. Členství ve spolku může vzniknout fyzické osobě s jejím souhlasem i jako čestné členství. O takovém členství může rozhodnout valná hromada spolku nebo výkonný výbor. Zároveň rozhodne o právech a povinnostech takového člena včetně doby, na kterou čestné členství a práva a povinnosti s ním spojené trvají.
 9. Členský příspěvek je vyjádřen v penězích. Příslušný orgán může rozhodnout, že členský příspěvek či jeho část mohou být poskytnuty i osobní prací člena pro spolek.
 10. Spolek vede seznam členů. Seznam je neveřejný. Seznam obsahuje identifikaci člena a informace o obdobích členství každé osoby.
 11. Členství ve spolku může vzniknout též jako „členství nehrajícího člena" s nižším členským příspěvkem. Na členství nehrajícího člena platí všechna ustanovení těchto stanov s výjimkou možnosti používat tenisové dvorce, tenisovou halu či jiná zařízení v majetku/správě spolku za podmínek shodných s řádnými členy.
 12. Členem spolku je správce tenisového areálu, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak.

Článek IV. Práva a povinnosti člena

 1. Člen spolku má právo využívat výhod spolku tak, jak jsou nastaveny usnesením valných hromad či rozhodnutími výkonného výboru spolku, zejména provozovat tenis ve sportovním areálu, který spolek provozuje.
 2. Člen spolku má právo účasti na valné hromadě spolku. Hlasovat na valné hromadě však může jen člen spolku, který ke dni konání valné hromady dovršil 18. roku věku. Zastoupení člena spolku není možné.
 3. Člen spolku má právo na informace o fungování, hospodaření a záměrech spolku. Informace tohoto druhu jsou poskytovány zejména na valné hromadě.
 4. Člen spolku má právo dávat podněty a návrhy výkonnému výboru a navrhovat na valné hromadě projednání své záležitosti.
 5. Člen spolku je povinen se zdržet jednání, které by mohlo poškodit zájmy spolku. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčeny.
 6. Další práva či povinnosti může stanovit svým rozhodnutím výkonný výbor či usnesením valná hromada.

Článek V. Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
 2. Valná hromada se svolává nejméně jednou za rok.
 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor.
 4. Oznámení o svolání valné hromady včetně navrhovaného programu jednání musí být vyvěšeno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady následujícím způsobem:
  1. vyvěšením pozvánky na přístupném místě v areálu spolku a současně
  2. umístěním pozvánky na internetových stránkách spolku (jsou-li zřízeny)
 5. Valnou hromadu řídí předseda spolku, či jím pověřený člen výkonného výboru.
 6. Pro rozhodování valné hromady neplatí § 246 odst. 3 občanského zákoníku. Valná hromada rozhoduje usnesením. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů s hlasovacím právem. Přitom každý člen má jeden hlas.
 7. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li splněna minimálně jedna z následujících podmínek: je přítomno alespoň 25 % všech členů nebo alespoň 20 členů.
 8. Není-li valná hromada schopná se usnášet, bude se 20 minut po zahájení konat mimořádná valná hromada. Ta je schopná se usnášet, je-li splněna minimálně jedna z následujících podmínek: je přítomno alespoň 10 % všech členů nebo alespoň 15 členů. Mimořádná valná hromada však nesmí rozhodovat o změnách stanov, zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně.
 9. Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech:
 • Rozhoduje o změně stanov
 • Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně
 • Schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření
 • Schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření
 • Schvaluje výroční zprávu či obdobné dokumenty, jsou-li sestavovány
 • Schvaluje rozpočet na příští období
 • Rozhoduje o významných koncepčních změnách, významných investicích, přijetí významných úvěrových finančních nástrojů (s výjimkou provozně nutných úvěrových finančních nástrojů k financování provozu spolku mezi konáním valných hromad)
 • Rozhoduje o použití majetku spolku jako zajišťovacího instrumentu
 • Volí výkonný výbor
  • Výkonný výbor je volen tajným hlasováním
  • Kandidátem do volby může být jen fyzická osoba, která je ke dni konání příslušné valné hromady členem spolku.
  • Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží v pořadí nejvíce hlasů; při shodě hlasů, která neumožní vybrat stanovený počet kandidátů, proběhne další kolo volby jen mezi kandidáty se shodným počtem hlasů
  • Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky v pořadí dle počtu hlasů
  • Přesný způsob volby připraví výkonný výbor

Článek VI. Výkonný výbor

 1. Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor (dále též jen „výbor").
 2. Výkonný výbor má 5 členů. Pokud v průběhu roku klesne počet členů pod pět, provede se volba chybějícího člena/členů na nejbližší valné hromadě. Do okamžiku konání valné hromady zastává funkci člen, který byl při poslední proběhlé volbě zvolen jako další náhradník v pořadí. Pokud obdrželi další náhradníci v pořadí shodný počet hlasů, zvolí jednoho z nich zbývající členové výboru.
 3. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný.
 4. Funkční období člena výboru je 4 roky.
 5. Jednání výkonného výboru řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen výkonného výboru.
 6. Výkonný výbor může na své jednání přizvat další osobu/osoby. Tyto osoby však nemohou hlasovat při jednání výkonného výboru.
 7. Pro rozhodování výkonného výboru neplatí § 246 odst. 3 občanského zákoníku. Výkonný výbor je schopný rozhodovat, pokud jsou přítomni alespoň čtyři jeho členové.
 8. Výkonný výbor rozhoduje většinou přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě nepřítomnosti předsedy platí při rovnosti hlasů, že rozhodnutí nebylo přijato.
 9. Člen výkonného výboru se může své funkce vzdát. Členství ve výboru končí též okamžikem, kdy člen výboru přestal být členem spolku.
 10. Z jednání výkonného výboru se pořizuje zápis. Výkonný výbor může rozhodnout, že obsah zápisu zpřístupní i jiné osobě, než členovi výboru.
 11. Výkonný výbor v mezích instrukcí udělených mu valnou hromadou zejména:
  1. Řídí provoz spolku
  2. Rozhoduje o běžných provozních záležitostech spolku
  3. Rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti, přitom může
   1. rozhodnout o odlišné výši členských příspěvků pro různé skupiny členů, zejména pro děti, mládež, seniory, zdravotně či sociálně handicapované apod. včetně příspěvku pro nehrajícího člena
   2. rozhodnout o prominutí části či celého členského příspěvku z důvodů zřetele hodných (zejména neočekávané zdravotní potíže člena apod.).
  4. Rozhoduje o cenách za poskytované produkty a služby
  5. Rozhoduje o přijetí provozně nutných úvěrových finančních nástrojů k financování provozu spolku mezi konáním valných hromad
  6. Rozhoduje o vyloučení člena a o případném vrácení poměrné části členského příspěvku
  7. Volí ze svého středu předsedu. Přitom si výkonný výbor před volbou sám rozhodne o způsobu, jakým předsedu zvolí.
  8. Jmenuje likvidátora spolku

stanovy posledni strana

 

Partneři

 

drevointer

 

unielektro

 

Logo A&T-basic-vertical.jpg

 

marek snobr

 

dir007.png

 

omacz